Kamis, 26 April 2012

ALIRAN PENULISAN SEJARAH MASA AWAL ISLAM (Aliran Madinah)


Makalah
Pendahuluan

Perkembangan sejarah kalangan kaum muslimin sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Ilmu pengetahuan keagamaan yang pertama kali berkembang adalah ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis inilah sebagai cikal bakal penulisan sejarah. Dari penulisan hadis-hadis Nabi itu para sejarawan memperluas cakupannya sehingga membentuk sastu tema sejarah tersendiri.
Salah satu aliran penulisan sejarah yang munsul di Madinah yang kemudian disebut dengan aliran Madinah, yaitu aliran sejarah ilmiah yang mendalam, yang banyak memperhatikan al-maghazi dan al-sirah al- Nabawiyah yang berjalan diatas pola metode ilmu hadis yang sangat memperhatikan sanat.
Makalah ini akan mengulas tentang tokoh-tokoh yang menulis sejarah yang beraliran Madinah dan cirri-ciri penulisannya.

DINASTI MAMALIK


Makalah
BAB I
Pendahuluan.

Negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur lenk, Negeri itu adalah Mesir yang ketika itu berada dibawah kekuasaan Mamalik. Karena, negeri ini terhindar dari kehancuran, maka persambungan perkembangan peradaban dengan masa klasik relative terklihat dan beberapa diantara prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik bertahan di Mesir. Walaupun demikian, kemajuan yang dicapai oleh Dinasti Mamalik masih dibawah prestasi yang pernah dicapai oleh umat islam pada masa klasik. Hal itu mungkin karena metode berfikir tradisioanl sudah tertanam sangat kuat sejak berkembangnya aliran teologi Asy’ariyah, juga karena Bagdad dengan fasilitas-fasilitas ilmiahnya yang banyak memberi inspirasi kepusat-pusat peradaban islam telah hancur.

TAFSIR ISYARI


Makalah
BAB I
PENDAHULUAN


Pemahaman terhadap ayat Alquran melalui penafsirannya sangatlah penting, karena hal tersebut sangat berperan terhadap maju mundur umat dan sekaligus dapat mencerminkan perkembangan dan corak pemikiran yang sedang ada ditengah masyarakat. Oleh karna itu perkembangan tafsir sering dikaitkan dengan trend perkembangan pemikiran yang tengah terjadi pada umat.
Salah satu corak penafsiran Alquran adalah tafsir bil isyari. Tafsir Isyari adalah mentakwil al-Qur'an dengan makna di balik makna dzahirnya karena ada isyarat tersembunyi yang nampak bagi sebagian ahli ilmu (kaum sufi). Menurut kaum sufi setiap ayat mempunyai makna yang dzahir dan batin. Yang dzahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin adalah yang isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Qur’an inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa ayat-ayat Alquran.

Rabu, 25 April 2012

SOAL REMEDIAL SEMESTER 2 KLS XI. TP. 2012-2013

BAB I
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
TP.2012-2013

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Quran surah Ar-Rum: 41 menyatakan bahwa:
a.       Allah swt, menciptakan alam semesta
b.      Kerusakan alam disebabkan oleh ulah manusia
c.       Adanya semesta alam merupakan bukti akan adanya Allah swt
d.      Manusia adalah khalifah di bumi
e.       Orang yang bertakwa akan masuk surga
2.      Berdasarkan kenyataannya, keterkaitan antara manusia dengan alam lingkungannya sangat besar, karena:
a.       Manusia dipengaruhi alam
b.      Manusia memerlukan alam
c.       Alam memerlukan manusia
d.      Alam dan manusia saling dipengaruhi
e.       Manusia dan alam saling memengaruhi

Selasa, 17 April 2012

SOAL REMEDIAL UTS SMTR 2 KLS X. TP. 2012-2013

ULANGAN TENGAH SEMESTER 2
KELAS X. TP. 2012-2013

A.      Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, d, dan e pada jawaban yang tepat.

1.      Kata “syura” merupakan akar kata dari …..
a.       Musyawarah
b.      Muslihat
c.       Azam
d.      Rahmah
e.       Mauizah
2.      فتوكل على الله   artinya adalah:
a.       Berdiskusi
b.      Berbaik hati
c.       Bertawakkal kepada Allah
d.      Memberi rahmat
e.       Demokrasi