Rabu, 25 April 2012

SOAL REMEDIAL SEMESTER 2 KLS XI. TP. 2012-2013

BAB I
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
TP.2012-2013

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Quran surah Ar-Rum: 41 menyatakan bahwa:
a.       Allah swt, menciptakan alam semesta
b.      Kerusakan alam disebabkan oleh ulah manusia
c.       Adanya semesta alam merupakan bukti akan adanya Allah swt
d.      Manusia adalah khalifah di bumi
e.       Orang yang bertakwa akan masuk surga
2.      Berdasarkan kenyataannya, keterkaitan antara manusia dengan alam lingkungannya sangat besar, karena:
a.       Manusia dipengaruhi alam
b.      Manusia memerlukan alam
c.       Alam memerlukan manusia
d.      Alam dan manusia saling dipengaruhi
e.       Manusia dan alam saling memengaruhi
3.      Allah menunjukkan sebagian akibat dari pencemaran di dunia ini dengan tujuan agar:
a.       Mereka menghentikan usahanya
b.      Mereka berusaha mencari kehidupan yang lain di luar bumi
c.       Mereka bangga atas keberhasilannya
d.      Mereka sadar dan kembali kepada ajaran Allah swt
e.       Mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi perusahaannya
4.      ظهر الفساد فى البر و البحر    potongan ayat tersebut maksudnya:
a.       Supaya mereka kembali ke jalan yang benar
b.      Agar mereka kembali ke jalan yang benar
c.       Telah tampak kerusakan di darat dan di laut
d.      Akibat perbuatan manusia
e.       Manusia disuruh memelihara dan memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya
5.      Mad Tabi’i pada kata السمآء  menghadapi huruf hamzah dalam satu kata dibaca panjang lima harakat, karena merupakan Mad:
a.       Wajib muttasil
b.      Jaiz munfasil
c.       Arid lissukun
d.      Silah tawilah
e.       Lazim musyabba
6.      Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab kerusakan alam lingkungan adalah:
a.       Ulah manusia sendiri terhadap lingkungan
b.      Usia lingkungan yang sudah tua
c.       Pengaruh lingkungan terhadap manusia atau sebaliknya
d.      Kondisi manusia dan lingkungan itu sendiri
e.       Kurangnya pengetahuan manusia tentang lingkungan
7.      Allah swt, berfirman: قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل   كان اكثرهم مشركين    QS Ar-Rum ayat 42 berisi ……..macam perintah.
a.       Satu
b.      Dua
c.       Tiga
d.      Empat
e.       Lima
8.      Kita diperintahkan untuk mengadakan perjalanan di muka bumi untuk ..
a.       Berdarmawisata
b.      Mencari pengalaman
c.       Berdakwah
d.      Memperhatikan alam
e.       Peninggalan sejarah oleh orang-orang terdahulu
9.      Penyebab manusia mendapat azab dari Allah berdasarkan surah Ar-Rum ayat 42 adalah karena sikap …
a.       Murtad
b.      Musyrik
c.       Munafik
d.      Kafir terhadap ayat Allah
e.       Kafir terhadap ayat Allah dan mendustakan rasul-rasul-Nya
10.  ظهر الفساد   Hukum bacaan tajwid pada kata yang bergaris bawah adalah:
a.       Idgham
b.      Izhar
c.       Ikhfa
d.      Mad tabi’i
e.       Iqlab
11.  Allah swt, berfirman:  ان رحمت الله قريب من المحسنين  “ ….sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” Firman tersebut berisi:
a.       Pemberitahuan bahwa rahmat Allah banyak dan bermacam-macam
b.      Penegasan dari Allah terhadap orang-orang yang merusak lingkungan
c.       Penegasan Allah buat orang-orang yang berbuat baik terhadap lingkungan
d.      Motivasi buat manusia agar mau berbuat baik terhadap lingkungan
e.       Penjelasan tentang rahmat Allah yang harus dipahami oleh seluruh manusia
12.  Allah swt, membuat perumpamaan bahwa bangkitnya manusia dari alam kuburnya diserupakan dengan …
a.       Turunnya air hujan ke bumi
b.      Tumbuhnya tanaman setelah ada air hhujan
c.       Tumbuhnya tanaman yang beraneka ragam
d.      Turunnya air hujan dari langit
e.       Bumi yang mati karena tidak ada air
13.  Allah swt, menghidupkan bumi setelah matinya. Bumi dikatakan mati bila …
a.       Kering, sehingga tak mampu menumbuhkan tanaman
b.      Sudah didirikan di atasnya bangunan tempat tinggal
c.       Amat tandus, tak menyenangkan, sulit untuk diharapkan kesuburannya
d.      Cengkar, tak menghasilkan tanaman yang baik
e.       Belum pernah ditumbuhi tanaman apapun
14.  Dalam kalimat يشكرون  terdapat hukum bacaan:
a.       Mad jaiz munfasil
b.      Mad arid lissukun
c.       Mad iwad
d.      Mad lazim musaqqal kilmi
e.       Mad layyin
15.  Terwujudnya lingkungan hidup yang baik menjadi tanggung jawab …
a.       Setiap muslim dan muslimat yang tanggap
b.      Orang yang menyadari pentingnya lingkungan
c.       Orang yang memahami arti pentingnya lingkungan
d.      Semua orang yang tinggal di lingkungan tersebut
e.       Setiap mukmin dan mukminat, remaja maupun dewasa
16.  Berikut yang bukan merupakan kesimpulan dari surat Al-A’raf ayat 56-58 adalah:
a.       Rahmat dan karunia Allah swt, sangat luas
b.      Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya
c.       Allah swt, melarang membuat kerusakan di bumi karena bumi diciptakan dalam keadaan baik
d.      Rahmat Allah sangat dekat terhadap orang yang berbuat kebaikan
e.       Hidupnya tanah yang mati dengan hujan bukti kebenaran akan dihidupkannya kembali manusia pada Yaumul Ba’as.
17.  ان رحمت الله قريب   Potongan ayat tersebut artinya:
a.       Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
b.      Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat
c.       Orang-orang yang buat baik
d.      Orang-orang yang berbuat kerusakan
e.       Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran
18.  Pernyataan berikut yang tepat adalah:
a.       Manusia harap berbuat dengan kehendaknya
b.      Menggunakan hasil tanaman secara wajar dan sederhana, tidak berlebih-lebihan
c.       Di darat dan di laut tempat unrtuk mencari rezeki, carilah sesuai dengan kehendakmu
d.      Mencari ikan di kolam ikan tetangga diperbolehkan, karena Allah yang punya
e.       Rezeki itu telah ditentukan oleh Allah dan akan datang sendiri
19.  Akibat keserakahan sebagian manusia terhadap alam, banyak ulah mereka yang berakibat buruk dan dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, sebagai contoh berikut, kecuali:
a.       Tanah longsor
b.      Kekeringan
c.       Banjir
d.      Air yang tercemar
e.       Gempa bumi
20.  Al-A’raf dijadikan nama sebuah surat dalam Alquran diambil dari ayat yang ke-46 yang mengemukakan tentang:
a.       Keadaan orang-oarang yang ingkar pada Allah
b.      Sifat-sifat orang munafik
c.       Keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah
d.      Sifat-sifat orang yang kikir
e.       Keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A’raf
21.  QS. Sad ayat 27 menjelaskan bahwa celakalah orang kafir dan mereka akan masuk neraka disebabkan:
a.       Tidak mempercayai adanya Tuhan
b.      Tipu daya iblis dan setan
c.       Keingkarannya terhadap Allah swt
d.      Tidak melaksanakan perintah Allah
e.       Menganggap langit dan bumi bukan ciptaan Allah
22.  Salah satu pokok-pokok pengertian yang terkandung dalam surah Sad ayat 27 adalah:
a.       Orang yang ingkar kepada Allah kelak akan celaka
b.      Orang yang beramal saleh kelak akan diperlihatkan dan dibalas dengan kenikmatan
c.       Orang yang mati syahid akan mendapat tempat yang sangat mulia dan nikmat
d.      Orang yang memohon ampun kepada Allah swt, akan mendapat ampunan
e.       Kita diperintahkan supaya bertaubat nasuha atas perbuatan yang telah kita lakukan
23.  ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها   Firman Allah swt, tersebut mengandung pengertian bahwa kita dilarang ….
a.       Berbuat keonaran
b.      Berbuat kerusakan
c.       Mengingkari janji
d.      Berkhianat kepada teman
e.       Berbohong terhadap siapa saja
24.  Berikut ini akibat mencari ikan dengan strum, kecuali:
a.       Menghilangkan protein yang ada
b.      Mencelakakan diri sendiri
c.       Yang tidak dibutuhkan ikut mati
d.      Mencelakakan olrang lain
e.       Mematikan bibit yang seharusnya dilestarikan
25.  وماخلقنا السماء و الارض وما بينهما باطلا  Potongan ayat ini menegaskan bahwa
a.       Allah swt, menciptakan langit dan bumi tidak ada yang sia-sia
b.      Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia
c.       Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, semuanya ada hikmahya
d.      Manusia disuruh mengolah, memelihara dan memanfaatkan apa yang ada di langit dan di bumi
e.       Manusia tidak diperbolehkan membuat kerusakan di darat maupun di laut, karena Allah terlah memperbaikinya

B.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Jelaskan maksud lafal berikut: a. المحسنين                       b. وادعوه خوفا و طمعا
2.      Apa yang dimaksud Mad Wajib Muttasil? Jelaskan?
3.      Jelaskan tujuan pengelolaan lingkungan hidup?
4.      Tuliskan contoh hukum bacaan:
a.       Mad arid lissukun
b.      Mad silah thawilah
c.       Iqlab
d.      Mad thabi’i
5.      Apakah yang dimaksud kata “سيروا “ pada surah Ar-Rum ayat 42?
6.      Jelaskan penyebab terjadinya kerusakan di darat dan di laut?
7.      Apakah yang dimaksud “rahmat dan karunia Allah itu sangat luas”?
8.      Jelaskan tujuan Allah menunjukkan kerusakan di muka bumi ini yang diakibatkan perbuatan tangan-tangan mansuia?
9.      Apa maksud potongan ayat yang berbunyi: فاخرجنابه من كل الثمرات  ?
10.  Apa arti potongan ayat berikut: فويل للذين كفروا من النار  ?

 

BAB II
IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Iman kepada kitan Allah termasuk rukun iman ke …
a.       Satu
b.      Dua
c.       Tiga
d.      Empat
e.       Lima
2.      Kumpulan wahyu Allah yang telah dibukukan sebagai pedoman hidup manusia merupakan pengertian …
a.       Suhuf
b.      Koran
c.       Kitab
d.      Ilmu pengetahuan
e.       Majalah
3.      Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-Nya sebagai pedoman hidup disebut:
a.       Iman kepada kitaab Allah
b.      Iman kepada Allah
c.       Iman kepada malaikat
d.      Iman kepada Rasul
e.       Iman kepada hari akhir
4.      Agar dalam hidup manusia tidak diliputi kehinaan, maka ia harus …
a.       Berpegang tegus kepada tali Allah dan sesama manusia
b.      Memiliki martabat dan kerukunan di lingkungannya
c.       Memiliki harta yang cukup sebagai bekal hidup
d.      Berbuat baik terhadap sesama manusia
e.       Menjaga alam dan lingkungan dengan baik
5.      Perhatikan pernyataan berikut:
1.      Alquran diturunkan Allah swt, kepada Nabi Muhammad saw
2.      Surah-surah yang diturunkan di Madinah jumlahnya lebih banyak dari pada surah-surah yang diturunkan di Makkah
3.      Alquran membenarkan kitab-kitab Allah sebelumnya
4.      Alquran merupakan mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw
5.      Alquran menyeleksi ajaran-ajaran kitab-kitab Allah sebelumnya, mana yang benar dan mana yang salah
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk isi kandungan surah al-Maidah ayat 48 adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      2, 3 dan 4
c.       3, 4 dan 5
d.      1, 3 dan 5
e.       2, 4 dan 5
6.      Hukum meyakini bahwa Allah swt, menurunkan kitab-Nya adalah:
a.       Haram
b.      Makruh
c.       Mubah
d.      Sunah
e.       Wajib
7.      Muslim/muslimah yang menjalin hubungan baik dengan dirinya sendiri tentu akan bersikap dan berperilaku seperti berikut, kecuali:
a.       Memelihara kesehatan jasmani-rohani
b.      Tujuan hidupnya ingin memperoleh ridha dan rahmat Allah, bahagia di dunia serta akhirat
c.       Memenuhi segala apa yang diinginkan dirinya
d.      Menghilangkan kebodohan dan kemiskinan diri sendiri
e.       Senantiasa beriman dan beramal saleh
8.      Berikut kitan-kitab Allah sebelum Alquran yang harus kita imani, kecuali:
a.       Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud as
b.      Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as
c.       Taurat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim as
d.      Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw
e.       Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as
9.      Penjelasan bahwa kitab Alquran tidak memiliki keraguan terdapat dalam surah:
a.       Al-Baqarah ayat 2
b.      Al-An’am ayat 2
c.       An-Nisa ayat 2
d.      Al-Maidah ayat 2
e.       Al-Isra ayat 2
10.  Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim/muslimah terhadap kitab-kitab Allah sebelum Alquran adalah:
a.       Mempercayai bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as
b.      Mempercayai bahwa Zabur diturunkan kepada Nabi Daud as
c.       Mempercayai bahwa injil diturunkan kepada Nabi Isa as
d.      Mempercayai bahwa suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim as
e.       Mempercayai bahwa tidak ada satu pun ajaran Taurat yang sesuai dengan ajaran Islam
11.  Keterkaitan kitab Taurat, Zabur dan Injil dengan Alquran adalah:
a.       Kesemuanya saling melengkapi dan menyempurnakan
b.      Alquran semasa dengan kitab-kitab yang lain
c.       Alquran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lain
d.      Alquran dan kitab yang lainnya saling memerlukan
e.       Kitab suci yang lain sebagai awal Alquran
12.  Rasul yang menerima suhuf adalah Nabi …
a.       Muhammad saw
b.      Isa as
c.       Sulaiman as
d.      Ibrahim as
e.       Adam as
13.  Allah swt, menurunkna kitab-kitab-Nya kepada para Rasul untuk:
a.       Melengkapi peraturan yang ada di bumi
b.      Mengatur hidup manusia agar tercapai cita-citanya
c.       Mengatur hidup manusia agar senantiasa dalam kebenaran
d.      Membimbing manusia agar menguasai alam semesta
e.       Membimbing manusia agar dapat menggali potensi alam
14.  ذالك الكتاب لاريب  فيه  هدى للمتقين  menurut ayat tersebut, Alquran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang …
a.       Murtad
b.      Kafir
c.       Bertakwa
d.      Zalim
e.       Beriman
15.  Jika saya melihat potongan ayat Alquran tercecer di jalan, maka sikap saya:
a.       Membiarkan saja ayat tersebut tergeletak di jalan
b.      Saya akan memungut ayat tersebut dan saya amankan
c.       Menyuruh orang lain untuk memungutnya
d.      Masa bodoh yang penting saya bukan orang yang mencecerkannya
e.       Mengingatkan orang lain agar menjaga ayat dengan baik
16.  وتعاونوا على البر و التقوى   Ayat tersebut memerintahkan untuk:
a.       Menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka
b.      Menjaga hubungan dengan sesama manusia
c.       Menjaga dan memanfaatkan alam sekitarnya
d.      Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
e.       Mengasihi anak yatim dan memberi makan orang miskin
17.  Potongan ayat ini artinya ……وماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون  
a.       Kitab Alquran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa
b.      Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku
c.       Dan Aku tidak mengukusmu, kecuali sebagai rahmatan lil alamin
d.      Dan Kami telah menurunkan Alquran kepadamu dengan membawa kebenaran
e.       Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
18.  Nama lain dari Alquran adalah Al-Furqan, yang artinya ….
a.       Sebagai bacaan yang mempunyai nilai ibadah
b.      Sebagai mukjizat yang paling besar
c.       Sebagai petunjuk jalan yang lurus
d.      Sebagai cahaya bagi orang yang beriman
e.       Sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah
19.  Kitab-kitab Allah memberi petunjuk kepada kita agar ….
a.       Mendapat rezeki yang halal dan ilmu yang bermanfaat
b.      Memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat
c.       Hidup bahagia mawadah wa rahmah yang diridhai Allah swt
d.      Hidup layak dan terhindar dari kemiskinan
e.       Memperoleh kehormatan dalam agama adan masyarakat
20.  Caya yang tepat untuk mensikapi iman kepada kitab-kitab Allah adalah:
a.       Cukup menghafalkan kitab-kitab tersebut
b.      Mempelajari isi kitab-kitab tersebut
c.       Memiliki kitab yang diyakininya
d.      Mempelajari, menerima dan mengamalkannya semua
e.       Meyakini, mempelajari dan mengamalkan sesuai dengan kerasulannya
21.  Semua agama yang diajarkan para Nabi sejak awal sampai akhir zaman, pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama:
a.       Mengajarkan tentang keesaan Allah
b.      Sifat-sifatnya
c.       Bahasanya
d.      Sama kandungan syariatnya
e.       Kedalaman isinya
22.  Islam telah menegaskan bahwa kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah swt, berlaku bagi setiap muslim dan muslimat. Adapun cara mengimani kitab suci sebelum Alquran adalah:
a.       Membuktikan kebenaran ajarannya
b.      Mau mempelajari ajarannya sesuai kemampuannya
c.       Mengakui sebagai petunjuk hidup bagi manusia
d.      Cukup meyakini keberadaan dan kebenaran ajarannya
e.       Memperjuangkan kebenaran ajarannya sesuai kemampuan
23.  Fungsi iman kepada kitab-kitan Allah sebagai stabilisator adalah:
a.       Asih mulai rajin belajar mendengar pengajian dari Zainuddin MZ
b.      Anggoro tidak naik kelas, tapi tidak putus asa, karena menyadari bahwa dirinya sering bolos
c.       Agus semangat kerjanya tinggi, karena dia sebagai pejabat yang baru
d.      Setelah mengatamkan Alquran, Aminuddin syukuran dengan memotong ayam
e.       Sunarno tidak pernah marah, walaupun banyak kawanannya yang mencemooh
24.  Ayat yang berisi suruhan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:
a.       QS. Al-A’rah ayat 96
b.      QS. At-Tahrim ayat 5
c.       QS. Yunus ayat 101
d.      QS. Al-Asr ayat 1
e.       QS. Ar-Rum ayat 21
25.  Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan termasuk perkara yang diwajibkan dalam Islam. Adapun yang dimaksud kebaikan adalah segala ucapan dan perbuatan yang …
a.       Disukai seluruh umat manusia
b.      Sejalan dengan tuntunan Islam
c.       Diyakini tidak membawa resiko
d.      Dapat diterima hati yang sehat
e.       Ditakuti kebanyakan manusia

B.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Sebutkan 4 kitab Allah dan Nabi yang menerimanya?
2.      Jelaskan kedudukan kitab Alquran terhadap kitab-kitab yang lain?
3.      Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah swt?
4.      Tuliskana 3 nama lain dari kitab Alquran beserta artinya?
5.      Semua Nabi dan Rasul mendapat wahyu dari Allah, kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang dibukukan. Mengapa kitab Allah itu hanya 4 dan bagaimana dengan kitab-kitab Nabi yang lainnya, jelaskan?
6.      Sebutkan sikap perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah?
7.      Sebutkan bukti kemukjizatan Alquran sebagai kalam Allah swt?
8.      Sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah swt?
9.      Apa arti potongan ayat berikut: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها  ?
10.  Apa maksud potongan ayat yang berbunyi: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه   ?

 

BAB III
PERILAKU TERPUJI

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Kata-kata berikut ini identik pengertiannya dengan karya, kecuali:
a.       Pekerjaan
b.      Kerja/usaha
c.       Hasil suatu usaha
d.      Sitaan
e.       Ciptaan seseorang
2.      Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut
1.      Tidak melakukan kegiatan kerja di luar batas kemampuan
2.      Mengawali kegiatan kerja yang halal dengan mengucapkan basmalah
3.      Seorang muslim dilarang bekerja sama dengan nonmuslim dalam berkarya
4.      Memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur dan dapat diipercaya
5.      Dalam kegiatan kerja yang sangat sibuk boleh meninggalkan shalat wajib
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang termasuk etika Islam dalam bekerja adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      2, 3 dan 4
c.       1, 2 dan 4
d.      3, 4 dan 5
e.       2, 4 dan 5
3.      Berikut ini yang tidak termasuk kandungan Hadis Nabi saw, riwayat Muslim, tentang berkarya atau bekerja adalah:
a.       Mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah
b.      Hendaknya berkemauan keras kepada sesuatu yang bermanfaat
c.       Suruhan untuk mohon pertolongan kepada Allah swt
d.      Lerangan bersikap lemah dalam melaksanakan kegiatan kerja
e.       Suruhan agama untuk melakukan segala cara agar memperoleh keberhasilan
4.      Berikut ini termasuk tujuan filosofis setiap pekerja muslim/muslimah dalam melaksanakan kegiatan kerjanya, kecuali:
a.       Memperoleh keridhaan Allah
b.      Memenuhi kebutuhan hidup
c.       Memenuhi nafkah keluarga
d.      Memenuhi kepentingan amal sosial
e.       Memuaskan keinginan orang yang dicintai
5.      Suruhan bekerja atau berkarya agar memperoleh kebahagiaan dunia-akhirat, tercantum dalam Alquran Surah:
a.       Al-Qasas ayat 77
b.      Ar-Ra’du ayat 11
c.       Ar-Rum ayat 41
d.      Al-Maidah ayat 2
e.       Fatir ayat 33
6.      Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1.      Menjalin hubungan tali kasih sayang (silaturahmi)
2.      Membuat senang orang yang hasil karyanya dihargai
3.      Mendorong orang yang hasil karyanya dihargai untuk lebih maju
4.      Mencegah dikenainya bencana dunia dan akhirat
5.      Agar masuk surga tanpa hisab
Pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk ke dalam tujuan menghargai karya orang lain adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      2, 3 dan 4
c.       3, 4 dan 5
d.      1, 3 dan 4
e.       2, 4 dan 5
7.      Selalu berpikir positif dan menghargai karya orang lain merupakan manifestasi dari seseorang yang memiliki …
a.       Kesabaran
b.      Sifat pemaaf
c.       Kekayaan harta
d.      Kerendahan hati
e.       Akhlakul karimah
8.      Pada hakikatnya, menyebarluaskan suatu karya/ciptaan adalah wewenang ..
a.       Pemegang hak cipta sendiri
b.      Perusahaan yang bersangkutan
c.       Percetakan dan penerbitan hasil ciptaan
d.      Orang yang mampu melakukannya
e.       Orang yang ditunjuk seseorang
9.      Hak cipta dapat dipindahkan kepada orang lain, misalnya ….
a.       Melalui wasiat kepada ahli waris
b.      Dengan cara plagiat secara transparan
c.       Penyaduran ciptaan secara diam-diam
d.      Memfotokopinya
e.       Menyalin ke dalam karya sendiri
10.  Hak cipta merupakan hak …….bagi penciptanya
a.       Dan kewajiban
b.      Istimewa dan tak terbatas
c.       Yang selaras dan seimbang
d.      Paten
e.       Luar biasa dan eksklusif
11.  Menurut undang-undang hak cipta, karya seseorang tidak boleh ..
a.       Diberikan kepada selain kerabat sendiri walaupun disaksikan orang lain
b.      Dihibahkan secara Cuma-Cuma
c.       Dipindahkan kepada ahli warisnya sendiri
d.      Diwasiatkan kepada orang lain atau kerabat sendiri
e.       Diambil alih orang lain
12.  Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah menjiplak karya orang lain. Perbuatan tersebut sebagai indikasi ….
a.       Betapa sulitnya berkarya sendiri
b.      Terjadinya kemerosotan mental seseorang (yang menjiplak)
c.       Lemahnya daya pikir seseorang pada era globalisasi
d.      Keberanian yang berlebihan pada diri seseorang
e.       Kecerobohan yang seharusnya tidak boleh dipandang remeh
13.  Diakui atau tidak, pada hakikatnya pelanggaran terhadap hak cipta seseorang sebenarnya merusak …
a.       Undang-undang hak cipta itu sendiri
b.      Wibawa hukum dan pemerintah yang sah
c.       Nama baik pemegang hak cipta
d.      Nama baik diri sendiri (yang melanggar)
e.       Undang-undang negara yang berlaku
14.  Jenis-jenis pelanggaran hak cipta berikut yang diancam penjara 5 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah adalah:
a.       Menyebar luaskan karya sendiri tanpa sepengetahuan orang lain
b.      Menarik keuntungan dari karya orang lain setelah diizinkan penciptanya
c.       Mendistribusikan hasil karya orang lain kepada masyarakat umum
d.      Mempublikasikan kepada masyarakat umum hasil ciptaan orang lain di suatu daerah
e.       Mencipta sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah
15.  Menjiplak karya orang lain tergolong tindakan…
a.       Penghianat amanat
b.      Pengecut
c.       Ujub dan takabur
d.      Kedustaan besar terhadap sesama
e.       Pencurian
16.  Muslim yang sebenar nya ialah apabila muslim yang lain dapat selamat dari ucapan dan perbuatannya. Makna terpenting yang tersirat dalam pernyataan tersbeut adalah:
a.       Informasi tentang bahaya kerusakan moral dan tingkah laku
b.      Informasi tentang banyaknya muslim yang belum baik akhlaknya
c.       Penegasan bahwa setiap orang ingin menghormati orang lain secara wajar
d.      Penjelasan tentang muslim yang belum selamat dari muslim lain
e.       Perintah secara halus agar setiap muslim pandai menjaga ucapan dan perbuatannya
17.  Akhlakul karimah banyak macam dan tingkatannya. Perbuatan berikut yang tergolong akhlakul karimah adalah:
a.       Memperoleh kruntungan dari karya orang lain secara sah
b.      Memanfaatkan karya orang lain secara sah
c.       Membandingkan kualitas karya milik orang lain dengan karya sendiri
d.      Mempublikasikan hasil karya orang lain
e.       Mempercayai bahwa hasil karyanya sendiri pun baik
18.  Berikut ini wujud sikap menghargai karya orang lain, kecuali:
a.       Memberi kritik yang bersifat membangun terhadap hasil karya orang lain
b.      Memberi komentar positif terhadap hasil karya orang lain
c.       Mendukung sepenuhnya terhadap orang yang sedang berkarya
d.      Tidak menghambat orang yang sedang menekuni profesinya
e.       Selalu memberi sanjungan terhadap hasil karya orang lain
19.  Pada masa pemerintah Umar bin Khattab pernah terjadi seorang petani mengadukan nasib hasil tanamannya yang diinjak-injak pasukan tentara Islam hingga rusak. Akhirnya Khalifah Umar memerintahkan untuk membayar sebagai ganti rugi. Cerita tersebut menggambarkan perlindungan terhadap:
a.       Hak hidup
b.      Hak milik
c.       Kebebasan bereksprasi
d.      Kebebasan berbuat
e.       Hak sama dalam hukum
20.  Apabila ada sebuah lukisan yang sangat jelek menurut anda dipajang di galeri seni, maka komentar anda adalah:
a.       Mengolok-olok
b.      Membuang muka
c.       Memuji dengan berat hati
d.      Mencoret-coretnya
e.       Diam saja
21.  Salah satu cara untuk meningkatkan karya adalah:
a.       Menggunakan alat-alat tradisional
b.      Memperbanyak kawan dan kenalan
c.       Menambah modal untuk usaha
d.      Memperbanyak referensi bacaan
e.       Memperbanyak ilmu pengetahuan dan teknologi
22.   خير الناس انفعهم للناس  Hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah:
a.       Orang yang menghormati tamu
b.      Orang yang menyantuni anak yatim
c.       Orang yang memuliakan tetangganya
d.      Orang yang bermanfaat kepada sesamanya
e.       Orang yang khusuk dalam ibadahnya
23.  Apabila pengendara motor yang memermak motornya, maka yang anda lakukan ….
a.       Ikut-ikutan mengubah motor
b.      Mencela
c.       Melaporkan kepada polisi
d.      Merusak motor tersebut
e.       Memuji hasil karyanya
24.  Menghargai kreasi orang lain dapat dilakukan dengan langkah berikut, kecuali:
a.       Memberi sanjungan dan ikut mendoakan semoga hasil karyanya membawa berkah
b.      Meniru hasil karyanya denagn seizin yang menciptakannya
c.       Ikut mengembangkan sesuai prosedur hukum yang berlaku
d.      Ikut senang dan melamar untuk menjadi karyawannya
e.       Tidak membajaknya tapi hanya membuat tiruan yang mirip dengan karyanya
25.  تصافحوا يذهب الغل   Dalam Hadis tersebut, Rasulullah saw, berpesan untuk:
a.       Rajin bekerja dan giat berusaha
b.      Disiplin dalam shalat lima waktu
c.       Saling berjabat tangan untuk menghilangkan dengki
d.      Tidak suka melakukan perbuatan sia-sia
e.       Hormat pada yang lebih tua dan sayang pada yang lebih muda

B.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Jelaskan yang dimaksud karya orang lain?
2.      Jalaskan maksud dan tujuan menghargai karya orang lain?
3.      Apa yang dimaksud “pemegang hak cipta”
4.      Jelaskan yang dimaksud hak eksklusif?
5.      Jelaskan empat cara menghargai karya orang lain?
6.      Jelaskan hukum seseorang yang membajak VCD/kaset kemudian hasilnya dijual untuk keuntungan pribadi?
7.      Jelaskan perilaku yang mencerminkan menghargai hasil karya orang lain dengan ucapan?
8.      Jelaskan dampak negatif pelanggaran hak cipta bagi pencipta atau pemilik hak cipta?
9.      Bagaimanakah cara pengalihan hak cipta?
10.  Jelaskan hak muslim terhadap muslim lainnya?


 

BAB IV
(AKHLAKUL MAZMUMAH) PERILAKU TERCELA

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Berikut ini termasuk dosa-dosa yang diakibatkan karena tidak melaksanakan perintah Allah swt, yang hukumnya wajib, kecuali:
a.       Meninggalkan shalat lima waktu
b.      Tidak beriman kepada adanya alam akhirat
c.       Tidak mengeluarkan zakat, padahal mampu
d.      Meninggalkan kewajiban berpuasa Ramadhan
e.       Tidak melaksanakan shalat Dhuha
2.      والاثم ماحاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس   Hadis tersebut menjelaskan tentang:
a.       Siksa akhirat
b.      Padang Mahsyar
c.       Siksa kubur
d.      Perasaan pelaku dosa
e.       Alam gaib
3.      Perbuatan dosa yang bersumber dari ucapan, antara lain:
a.       Berzikir dan berdoa setelah shalat
b.      Mengucap kalimat tayyibah
c.       Memainkan alat musik
d.      Mengucapkan kata jorok terhadap orang tua
e.       Menyanyi dengan suara yang merdu
4.      QS. An-Nisa ayat 48 menjelaskan bahwa Allah mengampuni segala dosa, kecuali dosa karena telah berbuat:
a.       Berlebih-lebihan dan membanggakan diri
b.      Syirik, menyekutukan Allah swt
c.       Membunuh orang yang tidak berdosa
d.      Zina meskupun dia sudah punya suami/istri
e.       Bunuh diri, karena tidak sempat bertobat kepada Allah
5.      Rasulullah saw, bersabda: suatu perbuatan yang paling aku takuti atas umatku adalah syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil adalah:
a.       Sombong
b.      Hasud
c.       Iri hati
d.      Ria
e.       Putus asa
6.      Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah saw, menyatakan bahwa orang yang mendatangi dukun atau juru ramal, kemudia menanyakan sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak akan diterima Allah swt, selama 40 hari. Pernyataan Rasulullah saw, tersebut memberi kesan kepada kita ….
a.       Betapa masih banyaknya orang yang suka berdukun
b.      Betapa besarnya dosa perbuatan syirik
c.       Bahwa masih rendah kualitas salat kebanyakan manusia
d.      Betapa masih banyaknya orang yang suka meramal masa depam orang lain
e.       Bahwa perbuatan seperti itu di luar dugaan dampak negatifnya
7.      Setiap muslim dan muslimat wajib berbakti kepada kedua orang tua, haram durhaka kepadanya. Durhaka kepada kedua orangtua disebut:
a.       Uququl ummahat
b.      Walidain
c.       Uququl walidain
d.      Birrul ummahat
e.       Birrul walidain
8.      Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
1.      Melakukan penganiayaan
2.      Bertukar pikiran dalam berbagai masalah
3.      Melontarkan caci maki dan kata-kata keji
4.      Mengeluarkan ancaman yag menakutkan
5.      Tidak menaati perintah-Nya, yang menyalahi syara’
Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk perilaku durhaka kepada kedua orang tua adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      1, 3 dan 4
c.       2, 3 dan 4
d.      3, 4 dan 5
e.       2, 4 dan 5
9.      Orang yang mati karena bunuh diri akan sangat rugi, karena ..
a.       Mendahului kehendak Allah
b.      Matinya tidak sempurna
c.       Tidak sempat bertobat kepada Allah
d.      Akan mengalami mati dua kali
e.       Permasalahan di dunia tidak dapat diselesaikan secara tuntas
10.  وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا   Lafal yang bergaris bawah berisi …
a.       Petunjuk tata cara menyembah Allah swt pencipta alam semesta
b.      Petunjuk agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah
c.       Penjelasan singkat agar kita tidak berbuat syirik
d.      Perintah untuk berbakti kepada ibu dan ayah
e.       Larangan durhaka kepada kedua orang tua
11.  Menurut Islam kewajiban berbakti kepada ibu dan bapak berlaku ….
a.       Sejak keduanya masih segar bugar
b.      Ketika keduanya sudah lanjut usia
c.       Sejak keduanya masih hidup sampai setelah mati
d.      Selagi kita longgar dan mampu
e.       Sejak kita masih hidup sampai kita mati
12.  Apa bila kedua orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya hendaknya anak …
a.       Menjaga diri baik-baik
b.      Menjaga jarak secara hati-hati
c.       Bersikap tegas dan tidak ragu-ragu
d.      Tetap menaatinya apapun perintahnya
e.       Tetap bersikap baik dalam urusan dunia
13.  فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما   Potongan ayat tersebut berisi …
a.       Satu perintah dua larangan
b.      Dua perintah satu larangan
c.       Dua perintah dua larangan
d.      Dua perintah tiga larangan
e.       Tiga perintah tiga larangan
14.  Dalil naqli bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja akan dikutuk dan dimurkai Allah, serat akan ditempatkan di neraka jahanam dan kekal di dalamnya, adalah Alquran surah:
a.       An-Nisa ayat 93
b.      Al-Baqarah ayat 178
c.       Al-Maidah ayat 45
d.      At-Taubah ayat 6
e.       An-Nur ayat 19
15.  QS. Al-Isra ayat 33 menjelaskan bahwa kita dilarang membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali:
a.       Untuk membalas dendam
b.      Perintah sang raja
c.       Untuk mendapatkan upah
d.      Untuk membela diri
e.       Dengan alasan yang benar
16.  Sanksi hukuman bagi pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah:
a.       Dipancung
b.      Dipenjara 10 tahun
c.       Dipotong kedua kakinya
d.      Dirajam 100 kali
e.       Diyat 100 ekor unta
17.  فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان   Menurut potongan ayat tersebut, hukuman qisas dapat diganti dengan diyat (denda) apabila ….
a.       Pembunuh bersedia membayar diyat dengan jumlah yang cukup tinggi
b.      Pembunuh benar-benar minta maaf kepada keluarga terbunuh
c.       Keluarga terbunuh memberi maaf kepada pembunuh
d.      Pembunuh tidak secara kebetulan (tidak sengaja)
e.       Pembunuhan terjadi secara beruntun
18.  ولاتقتلوا انفسكم  ان الله كان بكم رحيما   Ayat tersebut melarang ….
a.       Pencurian
b.      Perampokan
c.       Pembunuhan
d.      Bunuh diri
e.       Pemerkosaan
19.  Menurut Hadis riwayat Muslim, orang yang melakukan bunuh diri tidak perlu …
a.       Diurusi
b.      Dimandikan
c.       Dikafani
d.      Disalatkan
e.       Dikubur
20.  Istilah zina muhshan adalah sebutan perbuatan zina yang dilakukan …
a.       Sebelum terjadi akad nikah antara kedua belah pihak
b.      Dengan sembarangan orang tanpa memperhatikan kerabat
c.       Secara sembunyi-sembunyi walaupun akhirnya diketahui orang
d.      Oleh orang yang sudah bersuami istri
e.       Tanpa diawali dengan akad nikah antara keduanya

B.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Tuliskan 10 dosa besar yang disebutkan dalam Hadis Nabi saw?
2.      Apakah yang dimaksud dosa besar?
3.      Mengapa bunuh diri merupakan perbuatan yang sangat merugikan di dunia dan akhirat? Jelaskan?
4.      Jelaskan yang dimaksud taubatan nasuha?
5.      Tulislah ayat Alquran tentang larangan bunuh diri?
6.      Tuliskan macam-macam pembunuhan ditinjau dari perbuatannya?
7.      Tuliskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukum qisas?
8.      Apakah yang dimaksud zina ghairu muhshan?
9.      Apa saja syarat-syarat had pelaku zina?
10.  Apa yang dimaksud qazaf?
BAB V
PENGURUSAN JENAZAH

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      انا لله وان اليه راجعون   Kalimat ini kita ucapkan apabila:
a.       Ada berita lucu
b.      Bertemu dengan orang gila
c.       Mendapat nikmat
d.      Ada orang meninggal
e.       Mendapat anugerah
2.      Di antara perbuatan ini yang paling baik adalah:
a.       Mengirim karangan bunga sebagai rasa bela sungkawa
b.      Melayat dengan menyumbang sedikit uang karena yang mati orang miskin
c.       Melayat dengan menyumbang banyak uang karena yang mati orang kaya
d.      Melayat dengan menyumbang secukupnya karena yang meninggal orang miskin
e.       Melayat tanpa menyumbang apapun yang penting datang
3.      Melakukan hal-hal berikut ini hukumnya fardhu kifayah bagi seorang muslim dan muslimat, kecuali:
a.       Memandikan jenazah sesama muslim
b.      Segera berangkat takziah tetangganya
c.       Menyalatkan jenazah sesama muslim
d.      Mengafani jenazah sesama muslim
e.       Mengubur jenazah sesama muslim
4.      Mayat yang wajib dimandikan, dikafani dan disalatkan adalah:
a.       Yang sudah berusia dewasa
b.      Apabila sudah berusia 4 bulan dan sudah berbentuk
c.       Mulai dari janin yang masih berupa segumpal darah
d.      Apabila sudah melaksanakan ajaran Islam
e.       Semua mayat asal dia manusia
5.      Orang yang memandikan jenazah diutamakan bagi ….
a.       Tokoh masyarakat
b.      Para sahabatnya
c.       Para ahli waris/muhrimnya
d.      Ulama setempat
e.       Modin/lebai
6.      Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1.      Jenazah laki-laki sebaiknya dibungkus dengan tiga helai kain kafan dan wanita dengan lima helai
2.      Jika jenazahnya laki-laki hendaknya yang mengkafani juga laki-laki
3.      Tiap helai dari kain kafan dihamparkan di atas tikar dan diberi harum-haruman
4.      Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan posisi tangan diangkat seperti sedang takbir ikhram
5.      Seluruh tubuh jenazah dibalut dengan kain kafan kecuali muka dibiarkan terbuka
Pernyataan tersebut yang termasuk ketentuan syara’ dalam mengkafani jenazah adalah:
a.       1, 2 dan 4
b.      1, 2 dan 3
c.       2, 4 dan 5
d.      3, 4 dan 5
e.       1, 2, 4 dan 5
7.      Kain kafan tidak boleh diberi harum-haruman dan tutup kepala bagi orang yang meninggal dalam keadaan:
a.       Perang
b.      Bepergian
c.       Ihram
d.      Salat
e.       Puasa
8.      Jenazah berikut yang tidak wajib disalatkan adalah:
a.       Orang yang mati karena lahir prematur
b.      Orang yang mati karena kecelakaan
c.       Orang yang mati kerena dihukum dengan hukuman mati
d.      Orang yang mati karena mati syahid
e.       Orang yang mati tenggelam hingga tidak diketemukan jenazahnya
9.      Pada suatu hari seseorang akan masuk Islam, namun kedahuluan mati, menyalatkan jenazah orang tersebut hukumnya:
a.       Haram
b.      Makruh
c.       Ibahah
d.      Mandub
e.       Fardu ‘ain
10.  Waktu yang dilarang mengerjakan salat jenazah adalah:
a.       Setelah salat zuhur
b.      Setelah salat maghrib
c.       Waktu matahari persis di atas kepala
d.      Sebelum matahari terbit
e.       Sebelum matahari terbenam
11.  اللهم لاتحرمنا اجره ولاتفتنا بعده واغفرلنا وله   Doa tersebut dibaca dalam salat jenazah pada takbir …
a.       Pertama
b.      Kedua
c.       Keempat
d.      Sesudah salam
e.       Ketiga
12.  Perhatikan pernyataan berikut:
1.      Orang yang salat jenazah harus orang Islam
2.      Merendahkan suara bacaan ketika salat
3.      Salat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan
4.      Membaca surah setelah Al-Fatihah
5.      Letak jenazah di sebelah kiblat dari yang menyalatkan
Pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk syarat-syarat sah salat jenazah adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      1, 2 dan 4
c.       1, 3 dan 5
d.      2, 3 dan 4
e.       3, 4 dan 5
13.  Berikut ini termasuk rukun-rukun salat jenazah, kecuali:
a.       Dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah
b.      Takbir empat kali
c.       Membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama
d.      Membawa salawat setelah takbir kedua
e.       Mengangkat tangan ketika takbir
14.  Dalam salat jenazah, apabila mayatnya wanita imam berdiri di arah:
a.       Kepala
b.      Paha
c.       Tengah-tengah
d.      Pinggul
e.       Punggung
15.  Dalam salat jenazah, salawat dibaca setelah takbir yang …
a.       Pertama
b.      Kedua
c.       Ketiga
d.      Keempat
e.       Kelima
16.  Sesuai sunah Rasulullah saw, jenazah yang tidak dimandikan dan disalatkan adalah jenazah muslim yang matinya:
a.       Sebagai pahlawan bangsa, bertempur melawan penjajah
b.      Bukan karena perang melawan orang kafir atau musyrik
c.       Karena perang melawan orang kafir/membela agama
d.      Membela keluarga dari hartanya yang hendak dirampas
e.       Mati syahid
17.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1.      Seorang muslimah tidak boleh menyalatkan jenazah laki-laki muslim
2.      Bila jenazahnya laki-laki, letak imam salat jenazah sejajar dengan kepala jenazah
3.      Laki-laki muslim tidak boleh menyalatkan jenazah wanita muslimah
4.      Bila jenazahnya wanita, letak imam salat jenazah sejajar dengan bagian tengah badan jenazah
5.      Salat jenazah gaib, harus menghadap tempat jenazah itu dimakamkan
Pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk kedalam ketentuan syara’ tentang salat jenazah yaitu:
a.       1 dan 2
b.      2 dan 4
c.       2 dan 3
d.      1, 3 dan 5
e.       3 dan 4
18.  Mempercepat pemakaman jenazah orang thalih (orang durhaka) berarti:
a.       Lebih baik dan berlipat pahalanya
b.      Suatu cara terpuji yang pantas diteladani
c.       Hal yang sebenarnya tak perlu dilakukan
d.      Suatu cara yang sangat tidak terpuji, karena kurang sabar
e.       Mempercepat menyingkirkan beban dari pundak kita
19.  Dalam upacara pelepasan jenazah yang harus selalu disampaikan kepada takziah adalah:
a.       Ucapan terima kasih atas pemberian karangan bunga
b.      Membacakan riwayat hidupnya
c.       Mengingatkan, jika ada urusan utang-piutang terhadap jenazah supaya menghubungi keluarganya
d.      Memohon supaya ikut serta membacakan surah Al-Ikhlas setiap habis salat
e.       Selalu mengingat-ingat jasa baiknya setiap ulang tahun kematiannya
20.  بسم الله وعلى ملة رسول الله   Doa ini dibaca pada saat …
a.       Memndikan jenazah
b.      Mengangkat jenazah
c.       Memasuki kuburan
d.      Melihat jenazah
e.       Memasukkan jenazah keliang lahat
21.  Dalam meletkkan jenazah dalam kubur, anggota tubuh yang harus menempel tanah adalah:
a.       Seluruh anggota badan bagian kanan
b.      Pipi kanan dan ujung kaki
c.       Seluruh anggota badan bagian kiri
d.      Tangan kanan dan ujung kaki
e.       Bagian nujung kaki
22.  Perbuatan di bawah ini yang termasuk kategori syirik adalah:
a.       Mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia
b.      Mendoakan para pahlawan yang telah gugur di medan perang
c.       Memhonkan ampun para arwah nenek moyang kita
d.      Memohon doa restu kepada arwah nenek moyang kita
e.       Ziarah kubur ke makam para pahlawan yang telah gugur di medan perang
23.  من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط   Hadis tersebut menjelaskan bahwa pahala orang yang bertakziyah sampai ikut menyalatkan jenazahnya adalah satu qirat, maksudnya:
a.       Sebongkah emas
b.      Taman surga
c.       Sebuah bukit besar
d.      Sebidang kebun
e.       Satu gedung megah
24.  Berikut ini termasuk adab ziarah kubur, kecuali:
a.       Berniat ziarah kubur semata-mata karena Allah swt
b.      Berpakaian yang sopan dan menutup aurat
c.       Mengucapkan salam kepada penghuni kubur
d.      Mendoakan yang diziarahi agar memperoleh ampunan dosa dan rahmat Allah
e.       Duduk-duduk di atas makam yang bukan keluarganya, sekedar pelepas lelah
25.  Tujuan ziarah kubur yang paling tepat adalah:
a.       Mohon berkah pada arwah nenek moyang
b.      Mengingat akan adanya kematian
c.       Silaturhmi kepada orang-orang yang sudah meninggal
d.      Mengingat arwah para nenek moyang
e.       Mendoakan arwah para leluhur


B.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Jelaskan yang dimaksud fardhu kifayah?
2.      Jelaskan 4 kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia jika jenazahnya orang yang beriman?
3.      Sebutkan syarat-syarat sah salat jenazah?
4.      Sebutkan rukun salat jenazah?
5.      Kita harus segera mengubur jenazah? Jelaskan alasannya?
6.      Sebutkan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah?
7.      Jelaskan adab ziarah kubur?
8.      Apa yang anda ketahui tentang ziarah kubur? Jelaskan?
9.      Apa yang anda ketahui tentang nyadranan dan bagaaimana pendapatmu tentang hal tersebut?
10.  Berilah syakal tulisan Arab berikut? Termasuk bacaan apakah tulisan Arab tersebut?
السلام عليكم يااهل الديار من المؤمنين و المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية BAB VI
KHUTBAH JUM’AT, TABLIGH DAN DAKWAH

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Selain khutbah jum’at, ada lagi khutbah untuk salat sunah, yaitu:
a.       Salat lail dan salat tarawih
b.      Salat idul fitri dan salat gerhana
c.       Salat istisqa dan salat tahajud
d.      Salat rawatib dan salat dhuha
e.       Sebelum salat witir dan idul adha
2.      Seorang khatib tidak boleh membuat aturan khutbah jum’at sendiri karena:
a.       Rasulullah saw, melaksanakan khutbah dengan bahasa Arab
b.      Khutbah jum’at termasuk rangkaian salat jum’at
c.       Khutbah harus dilaksanakan dengan bahasa Arab
d.      Khutbah tidak boleh dilaksanakan sembrangan
e.       Rasulullah saw, telah memberi contoh yang jelas
3.      Setiap khatib mengharapkan agar khutbahnya dapat berhasil baik. Oleh karena itu, keterangan khutbah hendaknya menggunakan bahasa:
a.       Jawa atau Indonesia
b.      Nasional suatu negara
c.       Yang mudah dipahami jamaah
d.      Bahasa Arab walaupun bahasa paasaran
e.       Bahasa Arab yang fasih
4.      Apabila kamu berbicara pada temanmu pada saat khatib berkhutbah “diamlah” maka sesungguhnya:
a.       Binasalah ibadahnya
b.      Tidak diterima salat jum’atnya
c.       Sia-sia ibadah jum’atnya
d.      Malaikat tidak mencatatnya
e.       Musnahlah amal perbuatannya
5.      Mengingatkan kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa, termasuk:
a.       Rukun khutbah
b.      Syarat khutbah
c.       Kewajiban khutbah
d.      Sunah khutbah
e.       Fungsi khutbah
6.      Seorang da’i harus seorang yang memiliki sifat siqah, maksudnya:
a.       Dipercaya dan mendapat kepercayaan ari masyarakat
b.      Memiliki wawasan yang luas, baik bidang agama, politik dan kemasyarakatan
c.       Seorang da’i harus benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah swt
d.      Seorang da’i harus sabar dan tabah menghadapi berbagai rintangan
e.       Seorang da’i harus berakhlak mulia dan dapat dijadikan teladan
7.      Khatib yang melaksanakan khutbah harus fakih, maksudnya:
a.       Mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan khutbah
b.      Jelas dalam melafalkan Alquran dan Hadis
c.       Telah cukup umur, sadar dan tak terserang penyakit jiwa
d.      Sayang dan disayangi masyarakat
e.       Suara jelas, keras dapat didengar hadirin dari jarak lima belas meter
8.      وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين   Lafal ini dibaca khatib ketika:
a.       Awal khutbah pertama
b.      Awal khutbah kedua
c.       Duduk di antara dua khutbah
d.      Akhir khutbah pertama
e.       Akhir khutbah kedua
9.      اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات   Bacaan doa ini artinya:
a.       Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku
b.      Ya Allah ampunilaah aku, luaskan rezekiku dan tambahkan ilmuku
c.       Ya Allah ampunilah semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan
d.      Ya Allah ampunilah semua orang Islam laki-laki dan perempuan
e.       Ya Allah lindungilah aku dan kasuhanilah aku dan maafkanlah dosa-dosaku
10.  Seorang da’i harus bersifat “wa’iy”, maksudnya ….
a.       Dipercaya dan mendapat kepercayaan dari dan oleh masyarakat
b.      Jujur, apa yang dikatakan dapat dipertanggungjawabkan
c.       Mengikhlaskan setiap amalnya untuk kepentingan dakwahnya
d.      Harus berwawasan luas, baik yang berkaitan dengan agama, sosial, ekonomi dan politik
e.       Yang diembannya untuk seluruh makhluk Allah swt
11.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1.      Membangun masyarakat
2.      Memelihara amanah
3.      Memelihara keimanan masyarakat Islam
4.      Melakukan perbaikan masyarakat Islam
5.      Mengobarkan syiar Islam
Data di atas yang tergolong tujuan utama dakwah adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      1, 3 dan 5
c.       1, 2 dan 4
d.      2, 3 dan 4
e.       2, 3 dan 5
12.  Ketika masuk masjid, setiap muslim sebelum duduk sebaiknya melakukan:
a.       Membaca salawat Nabi
b.      Iktikaf
c.       Salat tahiyatul masjid
d.      Membaca zikir
e.       Membaca Alquran
13.  Berikut ini yang tidak termasuk sunah khutbah jum’at adalah:
a.       Khutbah di atas mimbar
b.      Khatib mengucapkan salam
c.       Khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur
d.      Khutbah diucapkan dengan fasih dan jelas
e.       Khatib menghadap ke arah jamaah
14.  Ayat Alquran wajib dibaca pada waktu …
a.       Khutbah  pertama
b.      Khutbah kedua
c.       Khutbabh pertama dan kedua
d.      Khutbah keduajika pada khutbah pertama belum dibaca
e.       Duduk di antara dua khutbah
15.  Susunan khutbah yang baik adalah:
a.       Isinya tentang takwa dan sesuai dengan situasi dan kondisi
b.      Isinya tentang reformasi
c.       Isinya panjang mencakup semua unsur
d.      Urutannya sesuai dengan keinginan khatib
e.       Mengandung hal-hal yang baru
16.  Khutbah di awal, kemudia baru salat dua rakaat adalah salat:
a.       Jum’at
b.      Idhul adha
c.       Kusuf dan khusuf
d.      Istisqa
e.       Idul fitri
17.  Dakwah dalam Islam adalah wajib. Apabila kita melihat kemungkaran, maka hendaknya kita cegah. Mencegah yang paling rendah tingkat imannya adalah mencegah dengan:
a.       Tangan
b.      Lidah
c.       Hati
d.      Menjauhi teman yang jahat
e.       Mengutuk perbuatan itu
18.  Lazimnya, mengisi pengajian dirasakan lebih ringan beban moralnya dibanding dengan khutbah jum’at karena:
a.       Pengajian bebas memilih materi sesuai keinginan
b.      Materi khutbh sudah disesuaikan dengan jamaahnya
c.       Peserta pengajian lebih sedikit dibandingkan jamaah jum’at
d.      Pendengarnya terdiri atas berbagai tingkat pengetahuannya
e.       Pengajian tidak terikat oleh syarat dan rukun sebagaimana khutbah
19.  Kalimat yang terakhir kali yang diucapkan khatib saat menutup khutbaahnya adalah:
a.       Bacaan tasyahud dan salawat
b.      Doa untuk muslimin dan muslimat
c.       Ajakan untuk membaca istighfar
d.      Salawat nabi saw, sendiri
e.       Simpulan uraian khutbahnya
20.  Menurut konsep ajaran Islam, pelaksanaan dakwah menjadi tanggung jawab:
a.       Setiap mubaligh dan khatib
b.      Juru dakwah yang terlatih
c.       Para pemmimpin umat laki-laki maupun perempuan
d.      Setiap muslim dan muslimah
e.       Petugas dakwah dan tabligh
21.  Khutbah jum’at harus dilaksanakan di masjid, sedang dakwah:
a.       Dilaksanakan dalm kehidupan masyarakat
b.      Dapat dilaksankan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja berada
c.       Dapat dilaksanakan di lapangan ata tempat terbuka
d.      Harus dilaksanakan di tempat yang sifatnya umum
e.       Harus dilaksanakan oleh pemimpin
22.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1.      Ketika berdakwah, seorang da’i harus suci dari hadas dan najis
2.      Khutbah jum’at sebagai media untuk mempersatukan umat Islam
3.      Cara penyampaian dakwah dan khutbah jum’at adalah sama
4.      Seorang muslimat yang pandai membaca Alquran boleh menjadi khatib jum’at
5.      Seorang penguasa muslim, boleh memaksa rakyatnya yang belum Islam agar masuk Islam
Pernyataan-pernyataan tersebut yang dianggap benar sesuai dengan ajaran Islam adalah:
a.       1
b.      2
c.       3
d.      4
e.       5
23.  Berikut ini nama-nama lain atau searti dengan dakwah, kecuali:
a.       Tabligh
b.      Tabsyir
c.       Mauizah
d.      Zikir
e.       Tazkiyah
24.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1.      Dakwah hendaknya dimulai dari da’i sendiri
2.      Da’i tidak boleh menerima pemberian dari siapapun orang yang menerima dakwanya
3.      Pola kebijaksanaan dakwah yakni berdakwa harus sesuai dengan kemampuan akal objek dakwah
4.      Salah satu metode dalam berdakwah adalah metode Al-Hikmah
5.      Da’i harus laki-laki dan tidak boleh wanita
Pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk ketentuan-ketentuan syara’ tentang dakwah adalah:
a.       1, 2 dan 3
b.      2, 3 dan 4
c.       3, 4 dan 5
d.      1, 3 dan 4
e.       2, 4 dan 5
25.  ولتكن منكم امة يدعون الى الخير   Artinya Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan. Yang dimaksud kebaikan pada ayat tersebut adalah:
a.       Amar ma’ruf
b.      Nahi munkar
c.       Agama Islam
d.      Amar ma’ruf dan nahi munkar
e.       Segala hal yang dipandang baik oleh manusia

B.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Jelaskan yang dimaksud dengan khutbah jum'at?
2.      Kapan khutbah jum’at dimulai? Jelaskan?
3.      Sebutkan syarat menjadi khatib jum’at?
4.      Sebutkan 6 rukun khutbah?
5.      Sebutkan syarat khutbah jum’at?
6.      Sebutkan 5 sunah khutbah?
7.      Jelaskan perbedaan khutbah jum’at dengan dakwah menurut pelaksanaannya?
8.      Jelaskan perbedaan pelaksanaan khutbah jum’at dengan khutbah Idul Fitri?
9.      Bolehkan khutbah jum’at dibaca dengan bahasa daerah? Jelaskan?
10.  Sebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang da’i?BAB VII
PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat.

1.      Berikut ini adalah salah satu penyebab kemunduran umt Islam, kecuali:
a.       Perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan
b.      Adanya pertentangan mazhab-mazhab dalam Islam
c.       Masuknya adat istiadat ke dalam keyakinan Islam hingga muncul khurafat, bid’ah dan takhayul
d.      Adanya keyakinan umat Islam bahwa pintu ijtihad telah ditutup
e.       Adanya revolusi induatri di dunia barat
2.      Sejarah Islam dibagi dalam beberapa periode, di antaranya periode modern, yang dimulai pada tahun:
a.       571 – 700 M
b.      700 – 950 M
c.       180 M – sekarang
d.      950 – 1200 M
e.       1.200 – 1.800 M
3.      Timbulnya pemikiran dan gerakan dalam Islam sebagai hasil kontak yang terjadi yakni:
a.       Romawi dianggap maju dan Timur Tengah dianggap mundur
b.      Islam dianggap mundur dan Barat dianggap maju
c.       Islam dianggap maju dan Barat dianggap demokrasi
d.      Islam dianggap diktator dan Barat dianggap demokrasi
e.       Barat dianggap diktator dan Islam dianggap demokrasi
4.      Orang yang melakukan modernisasi dalam dunia Islam dekenal dengan sebutan….
a.       Mujtahid
b.      Imam mazhab
c.       Mujadid
d.      Syekh
e.       Khalifah
5.      Berikut ini yang bukan merupakan tokoh pembaru Islam adalah:
a.       Syah Waliyullah
b.      Muhammad Abduh
c.       Muhammad Iqbal
d.      Abdurrahman bin Auf
e.       At-Tahtawi
6.      Pembaruan atau modernisasi dalam dunia Islam dikenal dengan istilah:
a.       Tajwid
b.      Tajdid
c.       Tauhid
d.      Ijtihad
e.       Talfiq
7.      Timbulnya gerakan yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab karena kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Salah satu di antaranya …
a.       Kekuatan kerajaan Turki Usmani mengalami kelemahan dalam segala bidang
b.      Kota-kota suci seperti Mekkah dan Madinah telah menjadi tempat yang penuh dengan penyimpangan akidah
c.       Kekalahan dalam perang salib menjadikan negara-negara Islam morat-marit
d.      Banyak wilayah negara Islam yang menjadi jajahan bangsa Barat
e.       Kekejaman penjajah menyebabkan lumpuhnya perekonomian umat Islam
8.      Syah Waliyullah mempunyai pemikiran tentang penyebab kemunduran umat Islam, di antaranya sebagai berikut, kecuali:
a.       Terjadi sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan
b.      Sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut
c.       Perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam
d.      Adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke keyakinan umat Islam
e.       Masuknya pengaruh budaya Barat yang merusak peradaban Islam
9.      Berikut ini pembaruan yang dilaksanakan Muhammad Ali Pasha dalam bidang pendidikan, kecuali:
a.       Mendirikan sekolah militer
b.      Mendirikan sekolah hukum
c.       Mendirikan sekolah teknik
d.      Mendirikan sekolah kedokteran
e.       Mendirikan sekolah pertambangan
10.  Gerakan yang dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab adalah:
a.       Syi’ah
b.      Jamaah Islamiyah
c.       Ahli Sunah Waljamaah
d.      Muktazilah
e.       Wahabi
11.  Nilai positif yang terkandung dalam usaha pembaruan Islam, di antaranya menemukan ajaran Islam yang penuh dengan nilai perjuangan. Dengan demikian pembaruan Islam mempunyai nilai:
a.       Kemerdekaan
b.      Persatuan
c.       Pembaruan
d.      Jihad
e.       Solidaritas
12.  Jamluddin Al-Afgani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam bukan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman ddan perubahan kondisi. Kemunduran Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satu di antaranya …
a.       Tidak ada pemisahan antara agama dan politik dalam Islam
b.      Di bidang politik, kesatuan umat Islam terpecah-pecah
c.       Di bidang ekonomi, umat Islam hanya mementingkan kehidupan akhirat
d.      Di bidang ilmu pengetahuan, umat Islam hanya mengandalkan wahyu Allah
e.       Kekuasaan umat Islam sangat mudah untuk dijadikan negara jajahan
13.  Organisasi yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afgani adalah:
a.       Jamaah Islamiyah
b.      Al-Azhar
c.       Ikhwanul Muslimin
d.      Hizbullah
e.       Al-Urwatul Wusqa
14.  Salah seorang pembaru yang juga pernah menjadi rektor AL-Azhar adalah:
a.       Syah Waliyullah
b.      Muhammad Abduh
c.       Muhammad Iqbal
d.      Rasyid Ridha
e.       At-Tahtawi
15.  Muhammad Abduh, silsilah keturunannya bersambung dengan:
a.       Nabi Muhammad saw
b.      Abu Bakar As-Siddiq
c.       Ali bin Abi Thalib
d.      Umar bin Khattab
e.       Usman bin Affan
16.  Muhammad Abduh sangat berkesan dengan pemikiran-pemikiran:
a.       Jamaluddin Al-Afgani
b.      Muhammad Rasyid Ridha
c.       Muhammad Al-Ghazali
d.      Sultan Mahmud II
e.       Muhammad Ali Pasha
17.  Ide-ide pembaruan yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam yang disampaikan Muhammad Abduh adalah sebagai berikut, kecuali:
a.       Pembukaan pintu ijtihad, karena ijtihad merupakan dasar yang penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam
b.      Penghargaan terhadap akal, Abduh mengatakan bahwa Islam adalah agama nasional yang sejalan dengan akal, sebab dengan akal ilmu pengetahuan akan maju
c.       Kekuasaan negara harus di batasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan
d.      Memodernisasi sistem pendidikan di Al-Azhar
e.       Sistem kerajaan harus diubah lagi menjadi sistem khalifah
18.  Salah satu pemikiran Muhammad Rasyid Ridha adalah umat Islam hatrus meninggalkan sikap pemikiran kaum:
a.       Muktazilah
b.      Jabariah
c.       Syafi’iyah
d.      Ahli sunah waljamaah
e.       Qadariah
19.  Ide Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut, kecuali:
a.       Hukum Islan tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman
b.      Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir
c.       Umat Islam harus menguasai sanis dan teknologi yang dimiliki Barat
d.      Perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurang memperhatikan masalah-masalah keduniaan dan sosial masyarakat
e.       Umat Islam perlu mengembangkan sikap zuhud untuk mencapai jalan ilahi
20.  Kemunduran umat Islam disebabkan umat Islam tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Ide ini bersumber dari:
a.       Jamaluddin Al-Afgani
b.      Muhammad Iqbal
c.       Muhammad Ali Pasha
d.      Muhammad bin Abdul Wahab
e.       Syyid Ahmad Khan
21.  Sayyid Ahmad Khan adalah seorang pemikir dan pemburu Islam. Dia juga seorang raja dari kerajaan:
a.       Turki
b.      Safawi
c.       Mogul
d.      Libanon
e.       Mesir
22.  Sir Muhammad Iqbal terkenal sebagai orang yang ahli dalam bidang:
a.       Penyair, filosof dan mujahid
b.      Penyair, dokter dan ekonom
c.       Filosof, ekonom dan seniman
d.      Filosof, dokter dan ekonom
e.       Penyair, seniman dan dokter
23.  Merkipun bangsa eropa menguasai beberapa daerah Islam, tetapi mereka mendapat perlawanan berat dari kerajaan:
a.       Turki Usmani
b.      Mogul
c.       Saljuk
d.      Mesir
e.       Safawi
24.  Nilai persatuan dalam gerakan pembaru Islam mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini berpecah belah karena:
a.       Penjajahan bangsa Barat
b.      Banyaknya para tokoh
c.       Rebutan kekuasaan
d.      Kekalahan dalam perang salib
e.       Berbeda faham dan aliran
25.  Majalah yang terkenal dan berpengaruh besar terhadap pemikiran Islam di dunia Islam diterbitkan di Mesir sejak tahun 1898 adalah majalah:
a.       Al-Azhar
b.      Kiblat
c.       Al-Manar
d.      Al-Muslimun
e.       Al-KautsarB.     JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN TEPAT.
1.      Jelaskan secara singkat penyebab kemunduran Islam?
2.      Bagaimana pendapatmu tentang adanya gerakan pemberantasan bid’ah dan khurafat?
3.      Jelaskan pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha dalam bidang ekonomi?
4.      Sebutkan beberapa pemikiran Muhammad Abduh tentang modernisasi Islam?
5.      Sebutkan 4 pemikiran pembaruan Syeh Waliyullah?
6.      Jelaskan nilai positif yang terdapat dalam gerakan pembaruan Islam di bidang solidaritas?
7.      Jelaskan cita-cita gerakan pembaru Islam di Indonesia dalam bidang aqidah?
8.      Sebuutkan beberapa organisasi Islam di Indonesia yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh modernisasi Islam yang ada di Timur Tengah?
9.      Jelaskan yang dimaksud dengan gerakan Wahabi?
10.  Sebutkan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang berpengaruh pada pembaruan Islam?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar