Jumat, 27 Januari 2012

AL-JAM'IYAH AL-WASHLIYAH


Makalah           


A. PENDAHULUAN
            Al-Jam’iyatul Washliyah adalah sebuah organisasi Islam yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Organisasi ini sangat aktif menyiarkan agama Islam melalui pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Organisasi ini lahir pada tanggal 30 November 1930, sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya organisasi ini kurang berkembang, namun setelah Indonesia merdeka perkembangannya sangat pesat hampir menjangkau seluruh pelosok kepulauan di Indonesia.
            Semua keberhasilan organisasi ini merupakan hasil aktivitas Al-Jam’iyatul Washliyah yang digerakkan dengan penuh semangat dan keuletan oleh pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli, suatu pendidikan agama di Medan. Kemajuan Al-Jam’iyatul Washliyah pada masa selanjutnya adalah hasil jerih payah dan perjuangan pada masa lalu.

Studi Islam dalam Konteks Pengetahuan Ilmiah


BAB I
PENDAHULUAN


            Sebagai agama yang sempurna, ajaran agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dengan berpegang pada ajaran Islam, seluruh aktivitas umat muslim akan bernilai ibadah. Sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Islam bersifat universal, sehingga seluruh aspek kehidupan manusia ini tak satupun yang luput dari jangkauan hukum dan tatanannya.
            Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan bersumber kepada Al-Qur’an, juga dijelaskan bahwa dalam banyak ayat Al-Qur’an, Allah telah memerintahkan manusia untuk berpikir, meneliti, dan belajar. Hal ini lebih jauh mengokohkan Al-Qur’an sebagai sumber petunjuk bagi ilmu pengetahuan.
           

Jumat, 20 Januari 2012

MU'TAZILAH


Makalah

BAB I
PENDAHULUAN

            Muktazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal bersifat rasional dan liberal. Ciri utama yang membedakan aliran ini dari aliran teologi Islam lainnya adalah pandangan-pandangan teologisnya yang lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil 'aqliah (akal) dan lebih bersifat filosofis, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Muktazilah didirikan oleh Wasil bin Atha' pada tahun 100H/718M.
            Munculnya aliran Muktazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murjiah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar. Menurut orang Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi, melainkan sudah menjadi kafir. Sementara itu, kaum Murjiah tetap menganggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir.
          

Kamis, 19 Januari 2012

KEDUDUKAN SAHABAT DAN 'ADALAHNYA


NAKALAHSahabat dan ‘AdalahnyaA. Pendahuluan.
Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua mendapat perhatian besar dari kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai penjelas bagi Alquran al-Karim. Di samping itu, Hadis juga memuat beberapa hukum tersendiri dan menggambarkan corak kehidupan Rasulullah saw., sehingga kedudukannya sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Salah satu syarat untuk memahami ajaran Islam dengan sempurna adalah pemahaman terhadap Hadis. Untuk keperluan itu, para ulama telah menciptakan sebuah disiplin ilmu  yang dikenal dengan nama ulum al-Hadis atau mushtahalah Hadis.
Setiap Hadis terdiri dari dua bagian yakni sanad dan matan. Matan adalah kandungan Hadis yang berisikan sabda Rasulullah saw, sedangkan sanad adalah rentetan nama-nama  yang meriwayatkan Hadis.[1] Kedua unsur penting tersebut harus memenuhi syarat sahih sehingga Hadis dapat dikategorikan sebagai Hadis sahih.

ASAL USUL MASYARAKAT MANUSIA


MakalahA. Pendahuluan

Malik Bennabi (1905-1973 CE/ 1325-1393 H) merupakan salah satu pemikir kontemporer yang paling menonjol di dunia Islam. Bahkan, jika dikaitkan dengan konsep sejarah dan peradaban, ia bisa dianggap sebagai pemikir Muslim terpenting setelah Ibn Khaldun (1332-1406). Muhammad Tahir al-Mesawi menganggapnya sebagai satu dari sedikit pemikir Muslim orisinil yang telah dihasilkan oleh kaum Muslimin di abad dua puluh.[1]
          

Rabu, 18 Januari 2012

ALIRAN PENULISAN SEJARAH MASA AWAL ISLAM


MakalahPendahuluan

Perkembangan sejarah kalangan kaum muslimin sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Ilmu pengetahuan keagamaan yang pertama kali berkembang adalah ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis inilah sebagai cikal bakal penulisan sejarah. Dari penulisan hadis-hadis Nabi itu para sejarawan memperluas cakupannya sehingga membentuk sastu tema sejarah tersendiri.
Salah satu aliran penulisan sejarah yang munsul di Madinah yang kemudian disebut dengan aliran Madinah, yaitu aliran sejarah ilmiah yang mendalam, yang banyak memperhatikan al-maghazi dan al-sirah al- Nabawiyah yang berjalan diatas pola metode ilmu hadis yang sangat memperhatikan sanat.

DINASTI QOJAR


Makalah


A. PENDAHULUAN

Dinasti Qojar adalah kerajaan yang menguasai negeri Iran selama abad ke-19 M, sampai awal abad ke-20 M. Di zaman itu Iran sudah menghadapi perubahan-perubahan dunia baru, sejak bangkitnya Napoleon Bonaparte dan terdesaknya kerajaan Turki Usmani. Apalagi dengan jatuhnya kekuasaan kerajaan Mongol terakhir di anak benua India. Iran hidup terjepit di antara dua kekuasaan r